top of page

קצת סטטיסטיקה - נישאים ומתגרשים בישראל בשנת 2020 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
984 זוגות נישאו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, ירידה של 17% לעומת מספר הזוגות שנישאו בשנת 2019. כ-68% מהם יהודים, ירידה של 19% במספר הזוגות היהודים שנישאו לעומת שנת 2019.

בשנה זו חלה ירידה של 19% בשיעור הנישאים לעומת 2019 (26.6 לעומת 32.9 ל-1,000, בהתאמה).

בשנים האחרונות חלה עלייה באחוז הצעירים היהודים שחיים במגורי יחד (מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה), במקביל לירידה בשיעור הנישאים.

כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2020. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל

49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה.


אחוז הגירושין בישראל עולה בכל שנה גם ללא קשר לזוגות שנישאים באותה שנה.

לפי הסטטיסטיקה, נישואיו של זוג אחד מכל ארבעה זוגות - מגיע לסיום.


bottom of page