top of page

בית הדין הרבני מול בית המשפט לענייני משפחה: מה ההבדל?

עודכן: 16 באוג׳ 2023


בית הדין רבני הוא בית דין דתי, אשר סמכותו מנויה במספר חוקים, כמו לדוגמא – חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג – 1953 (להלן: "חוק שיפוט בתי הדין הרבניים"), חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ה – 1995, תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג ועוד. עיקר עיסוקו של בית דין רבני, הוא בתביעות בענייני גירושין במדינת ישראל.

הדיינים בבתי הדין, הם אנשים אשר מוסמכים לרבנות, חלקם גם בעלי השכלה משפטית. הם נבחרים באמצעות וועדה לבחירת דיינים, שחברים בה נציגי לשכת עורכי הדין, נציגי הכנסת ועוד ובראשה יושבת שרת המשפטים. דיין הוא בעצם "שופט". חלים עליו כללי אתיקה וכן אין עליו מרות אלא מרותו של הדין. לבית הדין הרבני יש סמכויות שיפוט רחבות.


בתחום דיני המשפחה, ישנה ערכאה שיפוטית נוספת ומשמעותית מאוד, שנקראת בית המשפט לענייני משפחה. לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק בכל עניין משפחתי, מלבד נושא אחד – נישואין וגירושין. לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות לדון בתביעות גירושין, שכן זו נמצאת בסמכות בית הדין הרבני בלבד. עם זאת, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק בנושאים אחרים הנוגעים לגירושין, כמו ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג, ענייני משמורת ילדים וכן ענייני מזונות ילדים (כסמכות מקבילה לבית הדין הרבני).


עם זאת, בית הדין הרבני עשוי לקנות סמכות לעסוק בנושאים אשר באופן רגיל אין לו סמכות לעסוק בהם, כמו לדוגמא – ענייני משמורת ילדים, ענייני ממון ואף סכסוכים אחרים שלא נוגעים לגירושין. סמכותו של בית הדין הרבני נקנית בשתי דרכים – הדרך האחת היא "הדרך הקלה", דהיינו, הסכמה בין הצדדים לקיים הליך שיפוטי בבית הדין הרבני. הדרך השנייה היא "כריכה של תביעת גירושין". כלומר, כאשר צד להליך גירושין מגיש תביעת גירושין שכורכת עמה ענייני רכוש וענייני משמורת ילדים, הרי שאז בית הדין הרבני רשאי לעסוק בעניינים אלו, למרות שבאופן רגיל אין לו סמכות לעסוק בהם.


סיטואציות כאלו שבהן מוגשת תביעה כרוכה לבית הדין, לעיתים יוצרות "מרוץ סמכויות" בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה. מומלץ לקראת הליך גירושין, כדאי להיוועץ בעורך דין גירושין, בשאלה האם כדאי להגיש תביעות נפרדות לבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני או שמא להגיש תביעה כרוכה.


עמותת דאנא מציעה ייעוץ משפטי ו/או כלכלי ראשוני, וכן תהליך ליווי ותמיכה לנשים וגברים שעברו או שנמצאים בתהליך פרידה או גירושין מבני זוגם. בנוסף, ניתן לקבל ליווי רגשי אישי (״אחד על אחד״) במפגשים פרטניים לתקופה של עד כשנה.Comments


bottom of page